شرکت آب و فاضلاب استان تهران/یادمانه (گالری تصاویر)/بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79

بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79


بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79
بازدید مقامات سازمان برنامه بودجه سال 79