شرکت آب و فاضلاب استان تهران/یادمانه (گالری تصاویر)/آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82

آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82


آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82
آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82
آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82
آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82
آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82
آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82
آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82
آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82
آغاز اجرای عملیات تصفیه خانه جنوب و تونل فاضلابرو شرقی سال 82