شرکت آب و فاضلاب استان تهران/یادمانه (گالری تصاویر)/بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88

بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88


بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 58
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 57
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 56
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 55
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 54
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 53
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 52
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 51
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 50
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 49
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 48
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 47
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 46
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 45
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 44
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 43
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 42
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 41
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 40
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 39
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 38
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 37
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 36
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 34
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 33
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 32
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 31
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 30
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 29
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 28
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 27
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 26
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 25
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 24
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 23
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 22
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 21
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 20
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 19
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 18
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 17
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 16
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 15
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 14
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 13
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 12
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 11
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 10
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 9
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 8
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 7
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 6
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 5
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 4
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 3
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 2
بازدید دکتر احمدی نژاد از تصفیه خانه جنوب 16-7-88 1