نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه 12 شهرداری پیمان یک

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

بازگشایی پاکات الف،ب،ج :روز شنبه مورخ 98/6/23 ساعت 14:00

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.