نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه لوله گذاری فاضلاب مناطق 2 و 5 شهرداری بخش دوم

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

بازگشایی پاکات الف،ب،ج روز چهارشنبه مورخ 30/5/98 ساعت 14:00

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.