نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه 7 شهرداری پیمان سه

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

بازگشایی پاکات قیمت : روز شنبه مورخ 26/5/98 ساعت 14:00

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.