نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه لوله گذاری فاضلاب منطقه 7 شهرداری قطعه سوم

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.