فراخوان عمومی تامین تجهیزات و لوازم ایمنی کارگاههای اجرائی مناطق 22 گانه شهرداری تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.