فراخوان عمومی رفع نقص شبکه های فاضلاب مناطق 1،2،3،4،5 و 6 آبفا

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.