فراخوان عمومی خرید 50 تن مواد مصرفی پلی الکترولیت کاتیونی مورد نیاز مدول های 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران