فراخوان عمومی اصلاح و بازسازی خط فاضلاب خیابان سبلان منطقه 8 شهرداری

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران