فراخوان عملیات اجرایی لوله گذاری و احداث آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب محله مسگرآباد

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران