نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه لوله رانی و لوله گذاری فاضلاب مناطق 2 و 5 شهرداری محدوده بزرگراه محمدعلی جناح

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

بازگشایی پاکات الف،ب،ج روز دوشنبه مورخ 1400/03/03 ساعت 9:00