فراخوان شارژ، حمل، و تحویل سیلندرهای یک تنی گاز کلر موردنیاز واحدهای کلرزنی مدول 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

مناقصه مورد نظر تجدید نمی باشد.