فراخوان تامین دو دستگاه بلوئر هوادهی مورد نیاز تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران