نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه تامین،نصب و راه اندازی پست سیار 63/20 کیلوولت مورد نیاز تصفیه خانه فاضلاب فیروزبهرام و اتصال به شبکه فوق توزیع برق منطقه ای تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

تاریخ بازگشایی پاکات الف،ب روز یکشنبه مورخ 1400/01/22 ساعت 10:00