فراخوان عمومی بارگیری،پاکسازی و حمل لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران