فراخوان عمومی خرید 30 تن پلی الکترولیت مورد نیاز مدولهای 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران