فراخوان عمومی خرید پلی الکترولیت مورد نیاز مدول های 1 الی 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران