نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه تهیه،حمل و اجرای دریچه های متحرک تصفیه خانه اکباتان

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

بازگشایی پاکات الف،ب،ج : روز شنبه مورخ 99/12/9 ساعت 8:30