بازگشایی قیمت مناقصه عمومی خرید 25 تن پلی الکترولیت مورد نیاز مدول های 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت شهرها وشهرکهای غرب تهران

بازگشایی پاکات قیمت : روز سه شنبه مورخ 99/12/05 ساعت 8:00