فراخوان عمومی نگهداری فضای سبز تصفیه های فاضلاب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

اصلاحیه آگهی  : مهلت دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 18:00 روز شنبه مورخ 99/12/9

مهلت ارسال اسناد : تا ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 99/12/19

بازگشایی پاکات : ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 99/12/19