نتیجه ارزیابی کیفی خرید 25 تن پلی الکترولیت مورد نیاز مدول های 1 الی 4 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

بازگشایی پاکات الف،ب روز شنبه مورخ 99.12.2 ساعت 8:00