فراخوان عمومی شارژ سیلندرهای یک تنی گاز کلر و خرید پلی الکترولیت مورد نیاز مدول های 1 الی 6 تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت تامین وتصفیه آب وفاضلاب تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.