فراخوان عمومی بارگیری،پاکسازی و حمل لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب منطقه 4 شهر تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.