نتیجه ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاور با موضوع انجام خدمات برداشت و کنترل مکانی تاسیسات فاضلاب تهران به روش کیفیت و قیمت

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.