فراخوان عمومی انتخاب مشاوران جهت انجام خدمات نظارت بر اجرای شبکه جمع آوری و خطوط اصلی انتقال فاضلاب منطقه 21 شهرداری

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.