فراخوان عمومی بارگیری،پاکسازی و حمل لجن تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران و تخلیه در لاگونهای موجود در تصفیه خانه (معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.