فراخوان عمومی انجام خدمات مهندسی مرحله سوم برای اجرای شبکه جمع آوری انتقال فاضلاب قطعات A,B,C,D

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.