فراخوان عمومی تهیه مواد و مصالح،ساخت،تولید و ... نصب صفحات حفاظتی سطوح داخلی و آدم روهای تونل فاضلابروی خیابان امام خمینی -کمیل

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.