نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه اجرای سیستم اسکادای شرکت فاضلاب تهران به صورت EPC

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
پست الکترونیکی را وارد کنید.