نتیجه ارزیابی کیفی لوله گذاری فاضلاب منطقه 21 شهرداری محدوده تهرانسر

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

تاریخ بازگشایی پاکات قیمت : از روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 ساعت 11:00به روز دوشنبه مورخ 98/10/30 موکول گردید .

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.