نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه تامین نیرو انسانی حجمی جهت امور خدماتی75 نفر

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

تاریخ بازگشایی پاکات قیمت : روز چهارشنبه مورخ 98/10/25 ساعت 11:00

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.