نتیجه ارزیابی کیفی مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن دوجداره اقطار 315،400،500 میلیمتر

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

بازگشایی پاکات قیمت : روز چهارشنبه مورخ 98/9/13 ساعت 11:00

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.