صورتجلسه تجدید مناقصه لوله رانی ولوله گذاری فاضلاب منطقه 21 شهرداری

مناقصه

شرکت آب وفاضلاب استان تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.