فراخوان عمومی انجام خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری موتور خانه و سیستم های حرارتی و برودتی تأسیسات ساختمان مرکزی و سایر واحد های زیر مجموعه(معاملات گروه 2)

مناقصه

شرکت آب و فاضلاب شهر تهران

شرکت فاضلاب تهران

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.
ایمیل را وارد کنید.