(استانداردهای خروجی فاضلاب از طرف سازمان حفاظت محیط زیست،به استناد ماده 5 آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب )

ردیف
مواد آلوده کننده
تخلیه به آبهای سطحی (mg/l)
تخلیه به چاه جاذب (mg/l)
مصارف کشاورزی و آبیاری (mg/l)
1
نقره
Ag
1
0.1
0.1
2
آلومینیوم
AL
5
5
5
3
آرسناک
As
0.1
0.1
0.1
4
بر
B
2
1
1
5
باریم
Ba
5
1
1
6
بریلیوم
Be
0.1
1
0.05
7
کلسیم
Ca
75
_
_
8
کادمیوم
Cd
0.1
0.1
0.05
9
کلر آزاد
Cl
1
1
0.2
10
کلراید
Cl -
600 (تبصره 1)
600 (تبصره 2)
600
11
فرمائید
CH2O
1
1
1
12
فنل
C6H5OH
1
ناچیز
1
13
سیانور
CN
0.5
0.1
0.1
14
کبالت
CO
1
1
0.05
15
کرم
Cr+
0.5
1
1
16
کرم
Cr
2
2
2
17
مس
Cu
1
1
2/0
18
فتوراید
F
2.5
2
2
19
آهن
Fe
3
3
3
20
جیوه
Hg
ناچیز
ناچیز
ناچیز
21
لیتیم
Li
2.5
2.5
2.5
22
منیزیم
Mg
100
100
100
23
منگنز
Mn
1
1
1
24
مولییدن
Mo
0.01
0.01
0.01
25
نیکل
Ni
2
2
2
26
آمونیوم برحسب
NH4
2.5
1
_
27
نیتریت برحسب
NO2
10
10
_
28
نیترات برحسب
NO3
50
10
_
29
فسفات برحسب فسفر
P
6
6
_
30
سرب
Pb
1
1
1
31
سلنیم
Se
1
0.1
0.1
32
سولفید
SH2
3
3
3
33
سولفیت
SO3
1
1
1
34
سولفات
SO4
400 (تبصره 1)
400 (تبصره 2)
500
35
وانادیم
V
0.1
0.1
0.1
36
روی
Zn
2
2
2
37
چربی روغن
 
10
10
10
38
دتر جنت
ABS
1.5
0.5
0.5
39
بی . او . دی (تبصره 3)
BOD5
30(لحظه ای50)
30(لحظه ای50)
100
40
سی . او. دی (تبصره 3)
COD
60(لحظه ای 100)
60(لحظه ای 100)
200
41
اکسیژن 
DO
2
_
2
42
مجموع موادجامد محلول
TDS
(تبصره 1)
(تبصره 2)
_
43
مجموع موادجامد معلق
TSS
40(لحظه ای60)
_
100
44
مواد قابل ته نشینی
SS
0
_
_
45
پ – هاش (حدود)
PH
6.5-8.5
9 – 5
6.5-8.5
46
مواد رادیواکتیو
 
0
0
0
47
کنورت (واحد رنگ)
 
50
_
50
48
رنگ (واحد رنگ)
 
75
75
75
49
درجه حرارت
T
(تبصره 4)
_
_
50
کایفرم گوارشی(تعداد در 100 میلی لیتر )
MPN
400
400
400
51
کایفرم (تعداد در 100 میلی لیتر )
MPN
1000
1000
1000
52
تخم انگل
 
_
_
(تبصره 5)

 

تبصره 1:
تخلیه یا غلظت بیش از میزان مشقص شده در جدول ها در صورتی مجاز خواهد بود ه پساب خروجی ، غلظت کلراید ، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 200 متری بیش از ده درصد افزایش ندهد.
تبصره 2:
تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید ، سولفات و مواد محلول پساب خروجی به آب مصرفی بیش از ده در صد نباشد .
تبصره 3:
صنایع موجود مجاز خواهند بود بی . او. دی و سی .او.دی را حداقل 90درصد کاهش دهند.
تبصره 4:
درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از 3درجه سانتیگراد در شعاع 200متری محل ورود آن ، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش و یا کاهش ندهد.
تبصره 5:
تعداد تخم انگل در فاضلاب تصفیه شده شهری در صورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد استفاده قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد .
 

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۱۸