شرکت آب و فاضلاب استان تهران/کیفیت فاضلاب و آزمایشگاه ها/نظارت بر کیفیت و آزمایشگاه های فاضلاب تهران

امور نظارت بر کیفیت فاضلاب وآزمایشگاههای فاضلاب تهران

درسال1375,آزمایشگاه اکباتان به منظورراهبری علمی وکنترل مداوم فاضلاب خام وپسآب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب تهران راه اندازی شد. در مرحله نخست آزمایشگاه شیمی فیزیک با هدف سنجش شاخص های  شیمیایی و فیزیکی (BOD5,COD,NH3,NO3 ,…) و همچنین شاخص های مهم حوض های هوادهی (MLSS,MLVSS,DO,SVI,...) مورد بهره برداری قرار گرفت.

از سال 1378 آزمایشگاه بیولوژی و باکتریولوژی فاضلاب نیز با هدف کنترل میکروبی پساب خروجی و آزمایشات میکروسکوپیک لجن فعال به مجموعه ی فوق الذکر اضافه شد.

از سال 1379آزمایش شمارش تخم انگل برروی پسآب خروجی و سال1391برروی لجن دفعی به موارد قبلی اضافه شد.

آزمایشگاه مرکزی اکباتان از ابتدای فعالیت خود مسئولیت کنترل و سنجش پارامترهای شیمیایی و بیولوژیکی سایر تصفیه خانه های شهر تهران شامل: محلاتی,قیطریه,صاحبقرانیه,زرگنده و شهرک قدس را نیز برعهده داشته است.

لازم به ذکر است تصفیه خانه های شوش,دولت آباد و جنوب نیز قبلاً در مجموعه ی مسئولیت های آزمایشگاه فوق قرار داشت.

درطی سالهای 1380 تا کنون آزمایشگاه های شهرک قدس,زرگنده و صاحبقرانیه به صورت محلی جهت رفع نیازهای روزانه تصفیه خانه ها و سنجش پارامترهای BOD5,CODوجامدات روی نمونه های فاضلاب خام ، پسآب و حوض های هوادهی و گزارش دهی لحظه ای و به موقع به تصفیه خانه ها مشغول به کار بوده اند.

آزمایشگاه مرکزی اکباتان به منظور ارتقائ سطح  آزمون های کیفی در سال 1392 موفق به دریافت  گواهینامه  استاندارد ایزو 17025 شده است و آزمون های کنترل کیفیت بر اساس الزامات استاندارد انجام و اعتبار یافته است . 

اهم فعالیتها

• انجام آزمایشات مربوط به کنترل فرایند و کنترل کیفیت در بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب
• مساعدت در امر بهره برداری و تکمیل ساز و کارهای توصیه شده
• کنترل آزمایشگاهی در شرایط نامتعارف و یا شرایطی که فرایندهای دخیل در عملیات تصفیه به عللی طبق ویژگیهای طراحی عمل نکنند
• نظارت بر کیفیت پساب خروجی از تصفیه خانه ها
• پیشنهاد بودجه مورد نیاز آزمایشگاه
• تهیه دستورالعمل حاوی راهنمایی های ضروری در راستای نمونه برداری، آزمایشات و تجزیه و تحلیل آنها و تکمیل فرمهای مربوطه
• تهیه فرم های استاندارد ویژه کنترل آزمایشگاهی و کاربرد فرمها در مدیریت
 بهره برداری
• همکاری با امور فاضلابهای  غیر خانگی و انشعابات خاص
• همکاری با کارشناسان موسسات دولتی و خصوصی و دانشجویان سطوح مختلف در قالب پروژه های دانشجویی و آموزشی  

 آزمایشگاههای شیمی – فیزیک فاضلاب:
هدف: این آزمایشگاه دارای دوبخش شیمی و شیمی فیزیک فاضلاب می باشدکه در بخش شیمی بررسی کیفیت فاضلاب خام شهری و صنعتی و کنترل پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب براساس استاندارد های WHO انجام می گردد و در بخش شیمی  فیزیک فاضلاب کنترل عملکرد سیستم تصفیه خانه های فاضلاب انجام می گیرد.

فعالیتها : در بخش شیمی:انجام آزمایشهای pH ، کدورت ، دما ، DO،BOD، COD،ازت کل ،آمونیاک، نیترات، نیتریت،ازت عالی،مواد جامد کل ،مواد محلول کل ،مواد معلق کل ، مواد قابل ته‌نشینی، فسفات کل ، سولفات،کلراید،دترجنت ،چربی و روغن

در بخش شیمی فیزیک :MLSS ،MLVSS، SVIو  آزمایش جار تست.

آزمایشگاه بیولوژی و باکتریولوژی :

هدف:شمارش و شناسایی شاخص های بیولوژیک درتانک هوادهی که نشاندهنده ی سلامت و شرایط راهبری در روند تصفیه فاضلاب جهت کنترل فرایند لجن فعال و مشکلات آن است نظیر مشکلات ناشی از رشته ای ها و کف در تصفیه خانه ها  و نیز شناسایی و شمارش تخم انگل در فاضلاب خام و پساب تصفیه خانه های فاضلاب و شناسایی و شمارش شاخص آلودگی باکتریایی  ،توتال و فکال کلی فرم در فاضلاب خام و پساب تصفیه خانه ها به منظور بررسی راندمان حذف آلودگی و کنترل کیفیت بهداشتی پساب بر اسا س  استاندارد who می باشد.

 

 فعالیتها:

 

 

·  شناسایی و شمارش شاخص های بیولوژی در لجن فعال

·  شمارش و شناسایی باکتری های رشته ای و مشکلات کف و بالکینگ

·  شمارش و شناسایی تخم انگل در ورودی و خروجی تصفیه خانه ها

·  شمارش و شناسایی توتا و فکال کلیفرم در ورودی وخروجی تصفیه خانه ها

·  سنجش کلر باقی مانده

·  سنجش کدورت

·  شناسایی و شمارش تخم انگل در لجن دفعی 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۱۷