شرکت آب و فاضلاب استان تهران/کیفیت فاضلاب و آزمایشگاه ها