تشکیلات کلی سازمان

امور نظارت بر اجرای شبکه فاضلاب منطقه شش - مدیر امور نظارت بر اجرای شبکه فاضلاب منطقه شش