اساسنامه

اساسنامه شرکت فاضلاب تهران (سهامی خاص)

فصول و مواد اساسنامه

فصل اول : کلیات

ماده ۱ : نام شرکت
ماده ۲ : موضوع و هدف شرکت
ماده ۳ : مرکز شرکت
ماده ۴ : استقلال شرکت و مقررات حاکم بر آن
ماده ۵ : مدت شرکت
ماده ۶ : سرمایه شرکت

فصل دوم : موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده ۷ : موضوع فعالیت

فصل سوم : ارکان شرکت

ماده ۸ : ارکان شرکت

الف) مجمع عمومی
ماده ۹ : اعضای مجمع عمومی
ماده ۱۰ : مجامع عمومی
ماده۱۱ : نحوه دعوت به مجمع عمومی
ماده ۱۲ : وظایف مجمع عمومی عادی
ماده ۱۳ : زمان تشکیل و وظایف مجمع عمومی
ماده ۱۴ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده
ب) هئت مدیره ومدیر عامل
ماده ۱۵ : اعضای هیئت مدیره
ماده ۱۶ : جلسات هیئت مدیره
ماده ۱۷ : وظایف رئیس هیئت مدیره
ماده ۱۸ : وظایف هیئت مدیره
ماده ۱۹ : ارسال صورت های مالی برای بازرس و حسابرس
ماده۲۰ : تفویض اختیار هیئت مدیره به مدیر عامل
ماده ۲۱ : بالا ترین مقام اجرائی
ماده۲۲ : وظایف و اختیارات مدیر عامل
ماده ۲۳ : نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضائی
ماده ۲۴ : امضای اسناد تعهد آور
ماده ۲۵ : انقضای مدت عضویت مدیر عامل
ج) بازرس و حسابرس
ماده ۲۶ : تعداد بازرسهای اصلی و علی البدل

فصل چهارم : صورتهای مالی

ماده ۲۷ : سال مالی شرکت
ماده ۲۸ : زمان ارائه صورتهای مالی و بودجه شرکت
ماده ۲۹ : مفاصا حساب

فصل پنجم : سایر مقررات 

اساسنامه اساسنامه


 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۰۱
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.