ماموریت شرکت

ماموریت شرکت

عدم همزمانی در اجرای شبکه های آبرسانی و جمع آوری فاضلاب تهران و تاخیر زیاد در این رابطه شهر تهران را دچار بحران بنیادی زیست محیطی نموده است به نحوی که باید این فرصت از دست رفته در یک دوره زمانی فشرده همراه با انبوهی از پیچیدگیهای سیاسی  اجتماعی اقتصادی فرهنگی جبران گردد ، بنابراین شرکت فاضلاب تهران برای رفاه حال شهروندان عزیز ماموریت خود را در موارد ذیل می داند :
الف - ایجاد تاسیسات مرتبط با جمع آوری  انتقال و تصفیه فاضلاب
ب - بهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری  انتقال و تصفیه فاضلاب در چارچوب معین شده توسط وزارت نیرو
ج - انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در راستای اهداف شرکت


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶