منشور اخلاقی

ما اعتقاد داریم :

  • خدمات ما موجب غنا و تعالی زندگی مردم می شود و روابط بین ما و مردم را تقویت می نماید.
  • موفقیت شرکت درگرو رضایت ارباب رجوع است . ما درهنگام ارایه خدمت به این ویژگی پایبندیم.
  • کارکنان شرکت به عنوان ارزشمندترین منابع به حساب می آیند. لذا تردیدی در اثرگذاری پندار، رفتار و کردار آنان در همه مراجعین نداریم.
  • بی تردید موفقیت مادی شرکت مورد توجه است ولی ما آن را تنها وسیله ای برای دستیابی به هدفی گسترده تر که ارایه خدمات مناسب می باشد، می دانیم .
  • ما همواره با حفظ هویت خود ارزش های ذیل را که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خدا پسندانه به ارباب رجوع می شود، فراموش نخواهیم کرد:

 

  • در هر شرایط به اصول اخلاقی و صفای معنوی پای بندیم .
  • نظم، آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه خدمات به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود می دانیم.
  • فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از مسیرهای تعالی خود و شرکت می دانیم.
  • رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقاء شرکت می دانیم .

این باورها و ارزش های اخلاقی تعیین کننده نوع رابطه ای است که ما با ارباب رجوع برقرار می کنیم.


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ۰۹:۵۳
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.