اهداف دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اهداف دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

1-   دریافت اهداف و برنامه های حوزه مربوطه ازمقام مافوق واجرای آن درراستای اهداف و استراتژیهای شرکت .

2-  برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت براجرای طرح های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت .

3-   استقراروتحقق اهداف کلان و استراتژیک شرکت در راستای طرح ها و پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

4-  پیاده سازی سیستم های نوین مدیریتی در راستای بهبود مستمر طرح ها و پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

5- تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های فنی و تخصصی مرتبط با وظایف مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

6- بررسی و تصویب مطالعات مرتبط با پروژه های مدیریت بحران وپدافندغیرعامل و نظارت بر اجرای آن .

7 - برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر برگزاری مانورهای عملیاتی به منظور آموزش، حفظ آمادگی لازم و ارتقاء سطوح عملیاتی و مدیریتی شرکت .

8 - پیشگیری و کاهش آسیب پذیری در مقابل تهیدات طبیعی و غیرطبیعی.

9   - نظارت بر عملکرد مجریان طرح های مرتبط با پروژه های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

10-   انجام هماهنگی های برون سازمانی به منظور پیشبرد برنامه های مصوب مطابق بودجه ابلاغی .

11- ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت و ساماندهی شرایط بوجود آمده در زمان وقوع بحران .

 12-بررسی و تایید گزارش های تحلیلی ادواری از روند پیشرفت امور و ارائه راهکارهای لازم .

 13- مستندسازی اقدامات صورت گرفته و درحال انجام مرتبط با پدافندغیرعامل ومدیریت بحران .

 14- تهیه و تدوین بودجه مورد نیاز دفتر مدیریت بحران وپدافندغیرعامل و پیگیری لازم تا تصویب نهایی .

 15- شناسایی، هماهنگی و نظارت بر برنامه های آموزش و ارتقای سطح آگاهی مدیران ارشد، مدیران میانی و کارکنان درزمینه مفاهیم اصلی پدافندغیرعامل و مدیریت بحران .

 16- پیگیری انجام وظایف محوله درکمیته های مرتبط با مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

17- انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی .


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.