اهداف دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

اهداف دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

1- دریافت اهداف و هماهنگ کردن برنامه های واحد تحت سرپرستی از مقام مافوق و اجرای آن در راستای خط مشی و سیاست های شرکت.

۲- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای طرح های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت .

۳- استقرار و تحقق اهداف کلان و استراتژیک شرکت در راستای طرح ها و پروژه های مرتبط .

۴- شناسایی و بکارگیری امکانات و تجهیزات نوین مدیریتی در راستای مدرن سازی و تسهیل فرآیندهای  مدیریت بحران و پدافندغیرعامل .

۵- همکاری در تهیه و تصویب موافقت نامه  طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه متبوع .

۶- بررسی و تصویب مطالعات مرتبط با پروژه های مدیریت بحران وپدافندغیرعامل و نظارت بر اجرای آن .

۷- برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر برگزاری مانورهای عملیاتی به منظور آموزش، حفظ آمادگی لازم و ارتقاء سطوح عملیاتی و مدیریتی شرکت .

۸ - پیشگیری و کاهش آسیب پذیری در مقابل تهیدات طبیعی و غیرطبیعی.

۹ هماهنگی و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی و مجریان طرح های مرتبط با پروژه های این حوزه بر مبنای برنامه زمانبندی اعلامی  .

۱۰- انجام هماهنگی های برون سازمانی به منظور پیشبرد برنامه های مصوب مطابق بودجه ابلاغی .

۱۱- ارائه راهکارهای مناسب برای مدیریت و ساماندهی شرایط بوجود آمده در زمان وقوع بحران .

۱۲- بررسی و تایید گزارش های تحلیلی ادواری از روند پیشرفت امور و ارائه راهکارهای لازم .

۱۳- مستندسازی اقدامات صورت گرفته و درحال انجام مرتبط با مدیریت بحران وپدافند غیر عامل.

۱۴- تهیه و تدوین بودجه مورد نیاز دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل و پیگیری لازم تا تصویب نهایی .

۱۵- ارائه پیشنهادات لازم برای رشد و ارتقاء تحصیلی و تخصصی کارکنان تحت سرپرستی و پیش نیازهای آموزشی (کوتاه مدت و بلند مدت ) و هماهنگی به منظور ارتقاء سطح آگاهی مدیران و کارکنان شرکت در زمینه مفاهیم و مهارت های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل .

۱۶- پیگیری انجام وظایف محوله درکمیته ها و کارگروه های مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل .

17- هماهنگی با مرکز مدیریت بحران و پدافند غیر عامل حوزه ستادی به منظور هماهنگی با سایر شرکتها و موسسات خدماتی تحت پوشش برای برگزاری تمرین ها و مانورهای تخصصی و آمادگی کامل تمامی حوزه های شرکت .

18- شناسایی و جذب سایر منابع مالی ( اعتبارات بین المللی ، ملی ، استانی ، محلی و مردمی ) و تجهیزات مورد نیاز برای انجام طرح ها و پروژه های مدیریت بحران و پدافند غیر عامل .

19- شناسایی و بکارگیری امکانات و تجهیزات نوین در راستای مدرن سازی و تسهیل فرآیندهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

20- تعریف ، حمایت و هدایت طرح های پژوهشی و مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل .

21- ارائه گزارش اقدامات انجام شده مطابق سیستم DSR  و ارزیابی و بهبود مستمر طرح ها و پروژه های مربوط به حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بر اساس تحلیل نتایج اخذ شده .

22- دریافت گزارش روزانه از سیستم های اطلاعاتی شرکت ( تله متری ) و پیگیری اقدامات مربوطه و ارائه گزارشات تحلیلی به مدیرعامل شرکت .

23- همکاری در تهیه و تصویب موافقت نامه طرح ها و پروژه های مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل .

24- شناسایی و سطح بندی تاسیسات و مراکز مهم ، حساس و حیاتی در مجموعه تحت پوشش.

25- شناسایی مراکز و محل های اسکان اضطراری و طراحی و پیش بینی لازم به منظور استفاده چند منظوره از فضاهای موجود در منطقه تحت پوشش شرکت برای پناهگاه ها در برابر تهدیدات احتمالی.

26- پیش بینی و تجهیز انبار متشکل از وسایل و تجهیزات ضروری در زمان بروز حادثه مطابق لیست ارسالی از طرف مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ستاد .

27- انجام سایر امور محوله ارجاعی از مقام مافوق .


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۸