شرکت آب و فاضلاب استان تهران/درباره ما/وظایف و اهداف و چشم انداز

اهداف شرکت فاضلاب تهران

اهداف و استراتژیک شرکت فاضلاب تهران

 

هدف کلان زیست محیطی 

شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن منابع آلاینده زیست محیطی

اهداف خرد زیست محیطی

1. حصول اطمینان از انطباق آلاینده‌های زیست محیطی با الزامات زیست محیطی کشور در منابع آلاینده

2. حصول اطمینان از انطباق پساب خروجی با شرایط طراحی و استانداردها

3. حصول اطمینان از انطباق پسماندهای فرایندی و غیرفرایندی با شرایط طراحی

4. حصول اطمینان از انطباق آلاینده‌های طرحهای در حال توسعه شرکت

5. حصول اطمینان از انطباق آلاینده‌های زیست محیطی منابع گازی با شرایط طراحی

6. ارتقاء سطح فرهنگ و دانش زیست محیطی کارکنان شرکت بویژه افراد مؤثر بر مؤلفه‌های زیست‌محیطی

7. افزایش تعامل و همکاری با شرکتها و واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه، در رعایت الزامات زیست‌محیطی

8. حفاظت از زیست بوم منطقه با گسترش فضای سبز شرکت

واحدهای بهداشت و ایمنی

هدف کلان ایمنی و بهداشتی 

شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن خطرات

اهداف خرد ایمنی و بهداشتی 

1. حصول اطمینان از تحت کنترل قرار گرفتن خطرات بالقوه در واحدهای عملیاتی

2. شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن عوامل زیان‌آور محیطی

3. شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن خطرات شغلی کارکنان

4. شناسایی، ارزیابی و تحت کنترل قرار دادن خطرات بالقوه در طرحهای توسعه شرکت

 target1


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ ۱۰:۵۵