درخواست خرید انشعاب

 

  مشترک گرامی

با عنایت به اینکه فروش انشعاب فاضلاب در مناطق آبفای شهر تهران امکان پذیر می باشد ، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت خدمات مذکور به آدرس مندرج در قبوض آب بهای خود یا دعوتنامه های دریافتی از سوی شرکتهای آب و فاضلاب مراجعه نمایند .

 

 
 

تاریخ بروزرسانی : ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۴:۰۳