تماس با مدیر عامل و معاونین

مدیریت عامل 

021-88421677 **  021-88409194

021-88401310 **  021-88432922

 

معاونت نظارت بر واگذاری انشعابات                                                                                معاونت مهندسی و توسعه

آقای سید محمد میر حسینی                                                                                                      آقای مسعود رضا ثامنی

021-88435964                                                                                                                       021-88415135

معاونت مالی و پشتیبانی                                                                                                    معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی

آقای سید حسین حسینی                                                                                                         آقای علی فضل الهی محمدی

021-88435965                                                                                                                    021-88458031

معاونت بهره برداری                                                                                                       مدیریت دفتر روابط عمومی

آقای سید مرتضی احتشامی                                                                                                   آقای میر مجید ریاضی

021-55938164                                                                                                                   021-88404933