سامانه پیامکی جهت ارتباط با مدیر عامل:

 

2000010122