١- شبکه :

 کل شبکه بهره برداری شده 4200 کیلومتر می باشد .

2- خط اصلی:

خط اصلی  فاضلاب رو غرب (از پارک وی تا تصفیه خانه جنوب(

3- تصفیه خانه 6 مدول

تکمیل واحدهای ١،٢،3 ،4، 5 و 6 تصفیه خانه جنوب به ظرفیت 3150000 نفر

4- قطعه ٢ تونل شرقی

این قطعه به طول ٢٥٥٠ متر حدفاصل تقاطع چشمه علی ، خیابان غیوری ، خیابان دولت آباد و بلوار قدس شامل ١١ شفت در مدت زمان ٢٤ ماه به ابعاد مقطع عرض 2.5متر در ارتفاع 3.20متر بصورت مقطع تخم مرغی  به اتمام رسیده و در حال بهره برداری می باشد.

 5- قطعه ١ تونل شرقی  

این قطعه به طول ٢١٧٥ متر حدفاصل قلعه گبری تا چهار راه جاده سوم و چشمه علی شامل ٩ شفت به مدت زمان ٣٤ ماه به ابعاد عرض3.20 متر در ارتفاع2.70 متر به صورت مقطع نعل اسبی انجام شده و در حال بهره برداری می باشد.

 

6- قطعه صفر تونل شرقی

این قطعه به طول 1185 متر حدفاصل میدان معلم و خیابان میثم شامل ٥ شفت در مدت زمان ٢٤ ماه دردو مقطع به مشخصات ذیل  اجرا و در حال بهره برداری می باشد.

 - ٤١٣ متر زوج لوله به ابعاد ٢٤٠٠ میلی متر

 -   187 متر مقطع تونل به صورت فعل *** به ابعاد 3.20متر در 2.70 متر

 

7- زوج لوله

به طول جمعاً ١٤٠٠ متر در محدوده قلعه گبری به صورت اجرای زوج لوله بتنی به قطر ٢٤٠٠ میلی متر  اجرا در حال بهره برداری می باشد.

8- پل و سیفون

این قرارداد به منظور اتصال امتداد تونل شرقی به تصفیه خانه جنوب پیش بینی و اجرا گردیده و به جهت لزوم عبور از نهر فیروز آباد به صورت اجرای ١٣٠ متر زوج لوله به ابعاد ٢٤٠٠ میلی متر در امتداد مسیر اجرا شده قبلی و اجرای یک سیفون جهت عبور مسیر مذکور از زیر نهر فیروز آباد و ٢ عدد پل در محدوده نهر مورد اشاره، در مدت زمان ١٥ ماه اجرا گردیده در حال بهره برداری می باشد.

9- قطعه ٤ تونل شرقی :

 این قطعه به طول ٩٤٦٠ متر حدفال خیابان پرستار و بزرگراه صیاد شیرازی ( شامل خیابانهای پرستار ، پیروزی ، دوم نیروی هوایی ، مسعودیان ، سی متری نیروی هوایی ، دماوند سبلان جنوبی ، سبلان شمالی و بزرگراه صیاد شیرازی ) شامل ٣٨ عدد شفت در دو مقطع به ابعاد عرض ٢ متر در ارتفاع2.70 وعرض1.70 متر در ارتفاع2.30 متر بصورت مقطع تخم مرغی و به صورت همزمان اجرای پوشش HDPE ( جهت افزایش طول عمر مفید تونل )  در حال بهره برداری می باشد.

 10- قطعه ٣ تونل شرقی :

 این قطعه به طول نهایی ٧٤١١ متر حدفاصل تقاطع بلوار فردوس و دهخدا و خیابان پرستار ( شامل بلوار قدس ، بزرگراه و پارک آزادگان ، بزرگراه بعثت ، خیابانهای نباتی ، نبرد ، بزرگراه شهید محلاتی و خیابان پرستار ) شامل٢٢ شفت در مدت زمان ٧٢٥ روز در دو مقطع به ابعاد عرض 2.5 متر در ارتفاع 3.20 متر و عرض ٢ متر در ارتفاع 2.70 متر بصورت مقطع تخم مرغی و به صورت همزمان با اجرای پوشش HDPE ( جهت افزایش طول عمر مفید تونل ) در حال بهره برداری می باشد.

12-قطعه 5 تونل شرقی:

این قطعه بطول 2149 متر حدفاصل بزرگراه صیاد شیرازی و خواجه عبداله انصاری می باشد که شامل 15 شفت با دو مقطع یکی مقطع تخم مرغی با عرض 1.8 متر و ارتفاع 2.13 متر و یک مقطع دایره ای با قطر 1.8 متر واقع در خیابان شریعتی و خواجه عبداله می باشد که در حال بهره برداری می باشد.

13-تونل امامت:

این قطعه بطول 1000 متر حدفاصل خیابان دماوند و خیابان سی متری نیروی هوایی می باشد که دارای مقطع تخم مرغی با ابعاد عرض 1.8 متر و ارتفاع 2.1 متر می باشد که در حال بهره برداری می باشد.